http://loen.bygdebse.no

Fremtid for Loen bygdebase ???

Dette vesle notater ble skrevet i forbindelse med at jeg vurderte bruk av tid på videre drift av nettstedet "loen.bygdebase.no". Dette var dels en vurdering av enveutell verdi av nettsedet for andre, og dels tanker om verdien det har for meg å drifte nettstedet. Siste oppdatering: 26.6.2013.

Mulig nytteverdi av Lokhis

Innholdet

Modulen "Lokhis" i Loen bygdebase har med kopi av det som står om Loen i bygdeboka. Når det gjelder slektsdelen har Lokhis mer informasjon enn eksisterende bygdebok. Det er dessuten med mer kildeinformasjon som grunnlag for vurdering av de koplinger som er etablert. Basen er tilnærmet komplett for personer i Loen for perioden 1750 - ca 1940. Det antas at minst 80% av kildehendelser (kirkebøker, folketllinger, skifte ol.) har blitt koplet til personer. Etter min vurdering burte derfor Lokhis være av interesse for de som søker sitt slektsopphav i Loen inntil det foreligger en ny bygdebok eller en offisiell bygdebase for hele kommunen.

Interessen for Loen bygdebase med Lokhis har ikke vært særlig stor. Nettstedet har vært tilgjengelig i mange år, med det er bare et fåtall som har besøkt nettstedet. Det er kun registrert 12 besøk i gjesteboken og de fleste av de få som har bedt om tilgang, er bosatt i utlandet. Andres interesse for basen må tillegges mer vekt enn egen vurdering

Mulig nytteverdi for en eventuell fremtidig bygdebase for hele kommunen?

Loen bygdebase er ikke aktuell som byggesten ved etablering av en fullstendig bygdebase for hele kommunen. Det må benyttes maskinelle rutiner ved etablering av en bygdebase, og det er min erfaring at det da er enklere å etablere hele datainnholdet fra grunnen av i stedet for å kople sammen del-databaser.

Det finnes i dag ikke noe system som gir tilsvarende løsning som Lokhis. Det er likevel ikke aktuelt å bygge videre på systemløsningene for dataforvaltning i Lokhis. Det eneste som kan komme til nytte er noen ider fra modellspesifikasjonen.

Det digitaliserte kildematerialet som er benyttet, vil være nødvendig ved etablering av ny bygdebok eller bygdebase for kommunen. Dette kildematerialet tilhører imidlertid Rune Bergesen og Digitalarkivet og er tilgjengelig uavhengig av Loen bygdebase.

Egen verdi av arbeidet med "Loen bygdebase"

Hobbyarbeid som man har glede av, gjør mam uten å tenke på nytteverdien. Arbeidet med etablering av lokhis var interessant. Det omfattet utfordrende problemstillinger med utvikling av rutiner for automaisk kopling og lenking. Stort sett har jeg benyttet de mulighetene som ligger i de arkivkildene som er offentlig tilgjengelig. Det gjestår forstsatt muligheter for kopling og lenkding av mer uklare tilfelle, men jeg klarer ikke å moblisere lyst til å drive med dette uten interesse fra andre.

Det kunne være av interesse å ajurføre slektene frem til dags dato, og supplere med bilder for siste hundråret. I så fall må opplysningene gis av kontaktpersoner for hver slekt. Jeg har gjort noen forsøk på å etablere slik kontakt men uten å lykkes med å vekke interesse.

Utenom Lokhis, som et alment tilgjengelig tillegg, har jeg etablert tekstbibliotek og bildearkiv. Det gir meg en viss hobby-glede å samle det jeg får tilgang til gjennom lokalaviser og annet. Videre samlet jeg postkort for Loen i en periode på noen år. Det var interessant, men etter hvert er det stadig skjeldnere det dukker opp kort som jeg ikke allerede har.

For min egen del har jeg stadig nytte av "Loen bygdebase" med "Lokhis" når det er noe jeg lurer på angådende slekter og personer i Loen. Om ikke for annet vil jeg komme til å har nettstedet som privat kilde så lenge jeg benytter data. Nettstedet kan driftes på min pc uten å legges tilgjengelig på nettet

Teknologi

Loen bygdebase, inkludert siste versjon av Lokhis fra nåværede databaser, vil ikke ikke behøve å opphøre på grunn av teknologisk utvikling. Den delen av bygdebasen som ligger utenfor Lokhis er skrevet manuelt som html-kode og det eneste som trengs for vedlikehold av dette er en tekst-editor. Lokhis er en samling av html-sider generert fra de siste tilgjengleige databaser for slekt, bilde, kilde og tekst. Den siste versjone av disse sidene (ca 20.000) vil kunne vises selv om databasene som ligger bak blir borte

Databasene som ligger til grunn for generering av Lokhis er basert på utvilingsprogram som ikke uten videre kan overføres til ny maskin med nyere operativsystem (windows 8 i dag). Drift av disse databasene er nødvendig for å kunne generere ajourførte versjoner av Lokhis. Det vil ikke være forsvarlig å ha en slektsdatabase på nettet uten muligheter for å korrigere feil som blir meldt.

Planen for anskaffelse av ny teknologi har ligget uten å bli realert i over ett år. En av grunnene til denne nølingen er usikkerheter om hva jeg vil med Lokhis. Å lage nyer versjoner av databasene som ligger til grunn for Lokhis kan bli for stor oppgave, og ikke det jeg ønker å bruke mine siste år til.

Konklusjon

Fremtiden for Loen bygdebase kan bli:

  • Loen bygdebase blir tilgjengelig på nettet i sin nåværende form så lenge liv, helse og teknolog gjør dette mulig

  • Det blir ikke gjort noe for drift av "Loen bygdebase" på nettet etter min tid

  • Ajourføring av slektene og innsamling av bilder kunne vært interessant, men det blir ikke tatt noen nye initiativ fra min side.