Litteratur.
Avisutklipp 2017

Til Litterturlista

INNHALD

(her legges inn menyen for tekstdokumentet)

Avisutklipp 2017

1. NK investert 116 mill.
2. Namnet verrt Loen Skylift.
3. Gangbru til Hoven-fjordst.
4. Flytebrygge-Hoven-fjorsdt.

Diverse artiklar publisert offentleg i Fjordingen og andre stader i 2017

1. NK investert 116 millionar i nye bygg og maskinar

Publisert i Fjordingen 27.januar.2017.

Av Bengt Flaten (bengt.flaten@fjordingen.no)


Spekematavdeling: Teknisk sjef Ove Sæten i det nye spekemat anlegget som vart bygd ifjor sommar.

Nordford Kjøtt i Loen i Loen investerer 116 millionar kroner i nybygg, maskiner og utstyr i 2016 og inn i 20l7.

Sidan i fjor sommar har vi bygd 7.OOO kvadratmeter nye lokale. Inkludert i dette er den nye spekematavdelinga på 2.OOO kvadratmeter, som vi bygde i løpet av to månader i sommar. No er eit storstilt arbeid i gang med å få på plass, montere og få i drift masse nytt produksjonsutstyr som i sum skal giere oss meir rasjonelle og gje oss ytterlegare auka kvalitet, seier dagleg leiar Geir Egil Roksvåg.

Blant mykje nytt utstyr er 3o nye pakkemaskiner som erstattar utstyr som har vore i drift nokre ar. Vi investerer mykje i robotteknologi. 83 millionar av investeringa går til maskiner og utstyr, fortel økonomisjef Alexander Hopland.

2,29 milliardar kroner

Rekneskapen for Nordflord Kjøtt er ikkje revidert enno, men Hopland fortel at netto omsetjing for 2016 vert 2,29 milliardar kroner. Dette er temmeleg likt 2015, då omsetjinga vart på 2,19 milliardar. Både omsetjing og volum har vore stabilt. Førebels resultat før skatt ser ut til å bli 70 millionar kroner. Det er 27 millionar dårlegare enn i 2015 og gir oss ein driftsmargin på om lag tre prosent, seier Hopland.

Geir Egil Roksvåg seier han ikkje er fornøgd med dårlegare resultat enn i 2015, men seier årsakene er todelte: Produktsamansetjing og sjølvsagt dei store investeringane vi har gjort. I slutten av februar vil vi ta i bruk nytt utstyr i nye lokale, og skal dermed verte endå meir effektive, seier Roksvåg.

Trond Leirgulen som er sals- og marknadssjef i Nordflord Kjøtt, fortel om betydeleg produktutvikling i året som har gått.

Det er viktig å følgje trendane. Vi har blant anna lagt mykje ressursar i utvikling av spekemat, der vi på vårparten vil lansere nye produkt med Strynenamnet. Som ein kuriositet kan eg fortelje at vi i fjor selde Strynskinke for heile 36 millionar kroner. Det er mykje på eitt slikt enkeltprodukt, seier Leirgulen.

Ferdigmat vert ein stadig viktigare del av produktspekteret for Nordjord Kjøtt. Blant anna satsar vi med ein serie steikte produkt med 40 prosent grønsaker. Vi vil bli endå større på ferdige rettar og må heile tida utvikle produkt opp mot kva markedet vil ha, seier Leirgulen.

Nordford Kjøtt tel 360 fast tilsette. Før jul var høgsesong med totalt 46O personar i ar beid.

Nordfjord Kjøtt

2. Namnet vert Loen Skylift

Publisert i Fjordingen 10. februar 2017.

Av Bengt Flaten (bengt.flaten@fjordingen.no)


Skylift. Pendelbana i Loen viI frakte turistar opp mot skyene, nokre gonger godt over sky- eller tåketeppet. F0T0: HOVEN L0EN Richard Grov

Pendelbana frå Loen og opp på Hoven har fått namn: Loen Skrylift.

Hoven Loen fungerer lokalt, men ikkje nasjonalt eller internasjonalt. Når vi skulle finne narnn, handla det om å finne fram til noko som blir forstått og som seier noko både om kvar vi er og kva oppleving vi byr på. Loen Skylift fungerer både på norsk og engelsk og gir ei kjensle av å bli løfta høgt i sky. Det er jo akkurat det det handlar om, frå Fjorden og opp på 1011 meter. Loen Skylift vert Europas brattaste pendelbane, og vert den raskaste og enklaste vegen til det beste fell-Norge har å by på, seier dagleg leiar Richard Grov. Han kan fortelje at ordinær pris for ein tur/retur med pen- delbana vert 485 kroner. - Så vert det sjølvsagt mange ulike gruppeløysingar, seier Grov.

Plass til 45

Pendelbana tek maksimalt 45 personar og vil bruke seks minutt på å klatre l.ooo høgde- meter frå ford til fell.

Målet vårt er å frakte minst 4O.OOO turistar til fjells allereie i20l7. Både pendelbana og restauranten på toppen skal vere tilgjengeleg heile året. I sommarhalvåret vil fellområdet bak fellstasjonen invitere til turar på eit omfattande nettverk av stiar. Vinterstid vil området eigne seg godt for skiturar.

100 dagar til opning

Onsdag var det lOO dagar att til opninga av pendelbana og restauranten på Hoven. 2O. mai er datoen då H.M. dronning Sonja skal utføre den offisielle opninga av det største utandørs reiselivsproduktet som er bygd i stor geografisk omkrets.

Vi er i rute til opninga. Det fine veret dei siste vekene har gitt oss god framdrift. Vi er no i full gang med innreiing av restaurantbygget, medan fellstasjonen for pendelbana på det næraste er ferdig. Bana er overlevert oss, og det er ikkje lenge att før vi får driftstillatelse, seier Grov.

25 årsverk

Han opplyser at Jarle Grov vert dagleg leiar i selskapet som skal drifte restauranten. Vi startar etter kvart arbeidet med å rekruttere fleire tilsette både til restaurantdrift og andre funksjonar. Til å drifte pendelbana og restauranten snakkar vi om ca 25 årsverk totalt. I tillegg kjem minst like mange ved hotell og andre verksemder rundt, som direkte konsekvens av utbyggrnga på Hoven. Vi sa i ein tidleg fase at Hoven Loen-prosjektet ville tilføre området 55 nye årsverk. Det trur eg vil stemme, seier Grov.

3. Gangbru til Hoven-fjordstasjon
Håpar å støype gangbrua før påske

Publisert i Fjordingen 4. april 2017.

Av Bengt Flaten (bengt.flaten@fjordingen.no)

Hoven Loen-Prosjeltet er inne i ein hektisk sluttspurt fram mot offisiell opning av Loen Slrylift 2O. mai. Fjordbygget og gangbrua som skal knyte fjordbygget saman med fjordstasjonen for pendelbana, er noko av det siste som vil bli ferdig.

Vi er straks ferdige med betongarbeidet På fordbygget som vert ankomstterminalen for dei som skal opp på fellet. Vi har ambisjon om å få løyve frå Statens vegvesen til å støtype gangbrua over fv 60 før Påske, seier Knut Løvdal på vegne av hovudentreprenør HS Bygg AS.

Vi held på med forskaling av bruspennet i desse dagar. Får vi støypt før påske, kan brua stå og herde i Påska, slik at vi er klare til vidare arbeid rett etter Påske. Vert det støyping før paske, vil det i så fall medføre stenging av fv 60 medan støyping pågar og til brua er tilstrekkeleg herda, sei er Løvdal.


Forskaling. Forskalingsarbeidet er snart ferdig. Kanskje er det støyping av gangbrua over fv60 i Loen før påske.

4. Får legge ut flytebrygge ved Hoven fjordanlegg.

Publisert i Fjordingen 12. mai 2017.

Hoven Loen ved Hotell Alexandra har søkt om å få legge ut flytebrygge i tilknytning til det nye fjordbygget ved Loen Skylift.

Flytebrygga er på 4x2O meter og er konstruert i prefabrikkert betong. Landgangen er 12 x 1,8 meter. Brygga er søkt plassert i eit område som er regulert til havneområde i sjø, og i følgie reguleringsføresegnene er det høve til å legge ut flytebrygger.

Nordford Havn IKS har handsama søknaden og er positive til at det blir lagt ut flytebrygge. Dei vurderer tiltaket til ikkje å kome i vesentleg kon- flikt med naboeigedomar eller allmenn ferdsel på sjøen. Avd. for byggesaker og regulering i Stryn gir også løyve til tiltaket.