Lokhis test

Loktest

Etablert:1.3.2021

Bli kjent med systemet
Eigar/brukar liste
Familieside
Kjeldeside

Utveksling av slektsdata
Oppslag via sokn, gard og bruk
Start med Loen sokn


Loktest har same funksjonalitet som Loen.Lokhis. men har med berre ein liten del av datainnhaldet. Det er ikkje med opplysningar om nolevande personar.

Loen.Lokhis er ein bygdebase som omfattar dei 15 gardane i Loen kyrkjesokn. Loen.lokhis blir brukt som ein privat slektsdatabase, inneheld også nolevande personar og er ikkje tilgjelgeleg for andre enn dei som har etablert databasen. "Loen.lokhis" omfattara alle gardar og bruk i Loen kyrkjesokn. Av bustadeigedomar er det med alle som var etablert før 1960. Basert på offentlege arkivkjelder skal alle personar som har budd i Loen i perioden 1750-1940 ha kome med. Meir tilfeldig er det med personar tilbake til 1600 talet og fram til daga dato. På denne måten har det kome med 8.500 eintydig identifisete personar. Desse persoane er tilsaman registrert 21.800 gonger i arkivkjelder (kjeldepersonar)

Loktest har 2 formål.

1. Bli kjend med systemt ved å slå opp eksempel på dei viktigaste skjermbilda som blir generert.

2. Gi tilgang til historiske slektsdata . I og med at det ikkje er tilgang til den fullstedige slektsdatabasen, har ein etablert Loktest med tilgang til inforamsjon om personar fødde før 1920. Dette vil ikkje omfatte detaljopplysningar om nolevande personar.

Lokhis-basen har opplegg for satsvis generering av alle aktuelle skjermbilde. Det er derfor ferdige skjermbilde som har blitt kopiert til Loktest. Skjermbilda for personar fødde etter 1920 har ikkje blitt kopiert til Loktest. I kildedata for personar fødde før 1920, kan det være nemnt namn til barn fødde etter 1920, men skjermbilde med detaljar for dessea har ikkje blitt kopiert til Loktest.

Loktest er berre til eigen bruk i eigen slektsgransiking. Loktest har ingen organisassjonsmessig forankring og det må reknast med at den innan kort tid og utan varsel kan bli sletta frå nettet.