Litteratur.
Avisutklipp 2018

Til Litterturlista

INNHALD

Avisutklipp 2018

1. Årets nyskapar 2017 .
2. Loen Active bygger ut.
3. Nytt tak på Loen kyrkje.
4. 14 nye tomter på Rake.
5. Ny kommunal veg i Loen
6. Loen Skylift. Utbyte
7. Utviding av butikk i Loen.
8. Toalett i Kjenndalen.
9. Hoven. Luftsport.
10. Han Sp-Trygve.
11. Barn om høsten.
12. Vassrøyr Loen- Visnes.
13. Slitedekke på Sæta-brua.
14. Feinschmecker. Bokomtale.
15. Ny båthamn-Lovik.
15. Loen Skylift 2018.

Diverse artiklar publisert offentleg i Fjordingen og andre stader i 2018

1. Loen Skylift er årets nyskapar 2017

Publisert i Fjordingen 16.februar.2018.

Av Gunnhild Sindre (gunnhild.sindre@fjordingen.no)


FRÅ PRISUTDELINGA. Frå v. Ørjan Skåden, Sparebanken Sogn og Fjordane, Olav Næss, Hoven Restaurant, Knut Henning Hjellbakk,Stryn Næringshage, Heidi Anita Lyslo, Hoven Restaurant, Margrete Koppen,_HotelAlexandra, Odd Rune Flo, Loen Skylift (med prien), Åtle Loen (bak), Hotel Alexandra, Jarle Grov Hoven Restaurant, Erik Brendefur, Loen Active, Torgeir Holmøyvik, HotelmAlexandra, Elizabeth Bakken, HotelAlexandra, Aud Løvlid, Hotel Alexandra, Daniel Diaw, HotelAlexandra, Siri Merete Fure, Sparebanken Vest, Bente Flore, Loen Active, Anne Siv Jevnehagen, Nordea, Ingunn Skarstein, Hotel Alexandra, Thomas Kämpf Hotel Alexandra, Oiav'Lars Rake, Hotel Alexandra, Jørn Sønsterudbråten, Stryn Næringssamskipnad og lngri Grov Kämpf, Hotel Alexandra.

Det er Stryn Næringssamskipnad som deler ut prisen kvart år som skal vere med og styrke Stryn sitt omdømme som arena for industri og næringsutvikling.

I statuttane vert det m.a. vektlagt vilje, evne og mot til å realisere og / eller kommersialisere ein god ide og stor ny skapingsevne og kreativitet i utvikling av konsept, produkt eller verksemd. Nyskapingsprisen skal også kunne tildelast bedrifter som over tid har vist høg innovasjonstakt og evne til omstilling.

Ingen tvil

12017 var det ingen tvil i juryen om kven som skulle vinne prisen Årets nyskapar, fortalde Knut Henning Hjellbakk, dagleg leiar for Stryn Næringshage, då han overrekte prisen.

Loen Skylift har meir eller mindre støtte i alle statuttane for prisen, sa Hjellbakk. I grunngievinga frå juryen heiter det mellom anna at Loen Skylift er eit nytt reiselivsikon i Norge, der verksemda er med å styrke Stryn sitt omdømme som reiselivsarena med innovasjon og satsingsvilje, og gir internasjonal merksemd.

Realisere ein 1O år gamal draum

Det vert ogsæ vist til at partane bak Loen Skylift har vist vilje og giennomføringsevne til å realisere og kommersialisere ein 4O år gamal draum, som og viste seg å vere ein god ide.

Loen Skylift har mål om giere heilårsturisme og gjere naturen tilgjengeleg for alle med tilpassa aktivitetar. Dette er med å løfte resten av reiselivsnæringa i same retning. Dette skaper arbeidsplassar og verdiskaping, heiter det i grunngjevinga, der det også vert vist til at Loen Skylift har hatt eit fantastisk opningsår med ca. 35.OOO meir selde billettar enn budsjettert.

Juryen har vore sanansett av representantar for Stryn Næringssamskipnad, Stryn Næringshage, Sparebanken Vest, Sparebanken Sogn og Fjordane og Nordea.

Vekta samarbeidet

Prisen vart delt ut under eit koordineringsmøte for leiargruppene i Hotel Alexandra, Hotel Loenford, Loen Active, Loen Skylift og Hoven Restaurant. Odd Rune Flo, sals- og aktivitetssjef for Loen Skylift, tok imot prisen på vegner av dagleg leiar Richard Grov. Han vektla det gode samarbeidet då han takka for prisen:

Dette er ein pris som skal delast med alle tilsette på ulike avdelingar. Suksessen hadde ikkje blitt like stor utan samarbeidet med alle desse!


ÅRETS NYSKAPAR 2017: Knut Henning Hjellbakk, dagleg leiar Stryn Næringshage, overrekte prisen til sals- og aktivitetsansvarleg Odd Rune Flo, som tok imot prisen på vegner av Richard Grov.

KAKEFEST: Prisen vart utdelt i koordineringsmøtet for avdelingsleiarane, som dermed fekk vee med på kakefeiring.

Desse har vorte Årets nyskaparar

Skylift er den trettande mottakaren av prisen årets nyskapar, utdelt av Stryn Næringshage. Desse har så langt motteke prisen

2. Loen Active byggjer vidare i fjellveggen

Publisert i Fjordingen 27.februar.2018.

Av Bengt Flaten (bengt.flaten@fjordingen.no)

Ein lang og ein kort ekstrem via ferrata i tillegg til to ziplines i Gjølmunna. Loen Active byggjer ut og inviterer til spennande opplevingar i fjellveggen opp mot Hoven.

Via Ferrata Loen har vore stor suksess. No er tida inne for å utvkle og tilby endå meir ekstreme opplevingar. I slutten av mai startar det austenikske selskapet HZI arbeidet med å byggie to nye via ferrataer, samt to såkalla ziplines i fellet oppunder Hoven.

Dei nye via ferrataene eller klatrestiane vert tilbod til dei tøffaste, medan ziplines i øvste del av Gjølmunna vert opplevingar for alle nivå, seier Erik Brendefur, dagleg leiar i Loen Active.

Rett innunder gondolbana

Den lengste klatrestien som skal etablerast vert spektakulær på fleire måtar.

Denne klatrestien startar på 540 høgdemeter, i enden av ein sti som tek av 70 meter nedanfor innsteget på eksisterande via ferrata. Herifra går klatre- stien tett ved og meir eller mindre parallelt med pendelbana til Hoven, heilt til topps. Dei som har køyrd bana veit at dette er stupbratt fjell. Dette vert ein klatresti for dei tøffe og spesielt trente, og ikkje for nybyrjarar. Sjølve via ferrataen vert spektakulær for dei som skal gå han, og det vert og spektakulært fordi passasjerane i pendelbana kan sjå klatrarane rett innunder gondolen, fortel Erik Brendefur. Denne stien vert så bratt at det ikkje vil bli tillate fleire enn fire giester saman med førar i kvart lag.

Ziplines og endå ein via ferrata

I samband med eksisterande via ferrata vil det og bli bygd ut to ziplines øvst i Gjølmunna. Styreleiar i Loen Active, Richard Grov, fortel at kvar zipline vert om lag l2O meter lange. Desse vil bli bygde slik at brukarar på alle nivå kan få oppleve å suse giennom lufta, hengiande i wiren. Etter å ha køyrd ziplne kan folk velje mellom å gå inn på eksisterande via ferrata eller ein ny ekstrem ein.

For dei tøffaste vil vi byggje ein ny ekstrem via ferrata opp ein 90 meter høg fellvegg. Dette vert ein barsk avslutning etter å ha køyrd zipline, og be- tyr at vi vil by på tilbod i heile spekteret frå det enkle til det superekstreme, seier Grov. Firmaet HZI er same selskap som bygde Via Ferrata Loen i 2O11, Gjølmunnebrua i 2013 og Gjølmunnestrengen i 2O15. No er dei klare for endå meir utbygging. Vi satsar på å ha dei nye tilboda klare innan 1. juli, seier Grov og Brendefur.


Ekstrem via ferrata: Denne skissa, som er send inn til Stryn kommune saman med omtale av utbygginga, viser korleis den nye via ferrataen vil gå omtrent innunder gondobana til Hoven.

3. Nytt tak på Loen kyrkje

Publisert i Fjordingen 6. april.2018.

Av Thomas Thaule(thomas.thaule@fjordingen.no)

Tysdag starta jobben med å reparere taket på Loen kyrkje Stryn. Stryn kommune har løyvd ein million kroner i prosjektmidlar til restaureringa.

Det er firmaet Stokk & Stein på Lom som står for arbeidet. Firmaet, som har fire mann arbeid i Loen, har lang erfaring med restaurering av mellom anna kyrkiebygg og har hatt fleire oppdrag for Riksantikvaren.

Lekkasje og råte

Grunnen til at det no er sett i gang rehabilitering av taket er at det vart oppdagp lekkasje og roteskade i takkonstruksjonen, fortel avtroppande kyrkjeverje i Stryn, Børre Lian. Han trur arbeidet med taket vil ta minst to månader, avhengig om ein finn meir skade på tak- og bere-konstruksjonane.

Må sjå an tilstanden

No skal vi legge nytt, tett undertak og legge noko ny skiferstein, men mesteparten av skifersteinen på taket skal brukast opp att, seier Bernd Kirchner i Stokk&Stein.

Takrenner, nedløp med meir er også noko vi skal sjå på. Kor omfattande arbeidet blir er vanskeleg å seie, vi må nesten sjå an kor store skadane eventuelt er, fortel Kirchner vidare. Det betyr at han heller ikkje kan seie kor tid dei reknar med å vere ferdige med arbeidet som kan vere omfattande.

Kirchner seier at firmaet har utført vedlikehaldsarbeid på kyrkja tidlegare. Vi har reparert i berekonstruksjonen før. Om taket som ligg der no er originalt kan ikkje Kirchner seie sikkert, men truleg har det blitt flikka på ved fleire høve sidan kyrkja stod ferdig i 1837.

Arbeider tørt

I forkant av restaureringsarbeidet har Bjørnar Sæten og Ruben Briksdal i Stryn Eiendom entreprenør sett opp stillas rundt heile kyrkja og lagt duk over taket. Dermed treng ikkje dei fire arbeidarane som starta tysdag å bekymre seg for regn eller snø.


Nytt tak Det er sett i gang arbeid med å restaurere taket på Loen kyrkje. Arbeidet er venta å ta eit par månader, avhengig av om det blir oppdaga ytterlegare skader.

Ny artikkel 14.9.2018
ROGER OLDEIDE (roger.oldeide@fjordingen.no)

Taket på Loen kyrkje vart om lag dobbelt så dyrt.

Iaket på Loen kyrkje vart om lag dobbelt så dyrt som planlagt. No skal kommunestyret avgjere kven som tek rekninga.

Stryn kyrkjelege fellesråd fekk godkjenning til å utføre reperasjon av taket på den særleg bevaringsverdige kyrkja i Loen. Tiltaket var rekna til 1 million kroner. Arbeidet, som starta i april, er fullført, men roteskadar og føringar frå riksarkivaren førte til at budsjettet vart overskride med 896.0OO kroner.

Ved framtidige tiltak må Stryn kyrkjelege fellesråd ta omsyn om slike føringar frå til dømes riksantikvaren på eit tidlegare tidspunkt for å få betre dokumentasjon og oversikt over dei reelle kostnadane ved budsjettering av prosjekt, heitte det av rådmannen si vurdering. Stryn formannskap handsama saka onsdag med følgande tilråding:

Stryn kommune godkjenner auke i lånet med kr 896.000,- til prosjekt 19053. Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån og godkjenne lånevilkår.

Meiner fellesrådet bør ta brorparten av rekninga

Sonja Øvre-Flo (H) er medlem av Stryn kyrkjelege fellesråd og giekk frå som ugild i saka. Det giorde og ordførar Sven Flo (H) som er gift med eit medlem av fellesrådet. Partifelle Aud Løvlid meinte Stryn kyrkjelege fellesråd sitt forarbeid med taket var såpass kritikkverdig at fellesrådet sjølve burde ta brorparten av rekninga. Løvlid la fram følgande framlegg:

Stryn kommune godkjenner auke i lånet med kr 448.000,-. Stryn kyrkjelege fellesråd dekkjer 448.000 innanfor eige budsjett.

Torstein Tvinnereim (V) meinte ein visste for lite om kva Sryn kyrkielege fellesråd sit på av økonomiske midlar. Det blir feil av oss å giere vedtak om at fellesrådet skal betale 448.000 kroner om dei har 3.000 kroner på bok, sa Tvinnereim (V)

Avgierast i kommunestyret

Saka skal til kommunestyret. Det gar an å giere eit stykke forarbeid og gjere eit eventuelt endringsframlegg der, sa Per Kiøllesdal (Sp). Framlegget frå Løvlid fekk ei røyst, medan rådmannen sitt framlegg vart vedteke med fire røyster. Saka vert avgjort i kommunestyret.

4. Nytt bustadfelt med 14 tomter på Rake

Her må du betale for utsikta.

Publisert i Fjordingen 20. april.2018.

Av Roy Aron Myklebust (roy.aron.myklebust@fjordingen.no)

Om kort tid vert tomtene i det nye bustadfeltet på Rake lagde ut for sal. Truleg vil Stryn kommune for første gong legge attraktivitet til grunn når tomteprisen skal fastsetjast.

Då vil vi vurdere heile feltet og giere oss opp ei meining om kva tomter som har best beliggenheit. Her vil tilgjenge, utsikt og opparbeiding av tomta spele inn på ein slags attraktivitetsfaktor, forklarar teknisk sjef i kommunen, Jan Bakke Flore.

Det er ikkje noko nytt og kontroversielt å tenkje på denne måten, og det er jo slik private utbyggarar gier det, men det blir nytt at vi gjer det slik. Fram til no er det i all hovudsak storleiken på dei kommunale tomtene som har bestemt prisen. Lik storleik er lik pris. Flore understrekar at dette ikkje er endeleg vedteke politisk, men førebelse signal tyder på at det blir slik. Det er heller ikkje klart kven som skal gjere jobben med prissetjinga, men han ser det som naturleg at ein anten hyrar inn ein fagperson, eller at det bla etablert ei gruppe for å gjere jobben.

Det vil uansett handle om skjønn i slike spørsmå

Store tomter

Bustadfeltet vart regulert så langt tilbake som på 8o-tdet, og kun mindre tilpassingar og grep er giort. Dei 14 tomtene er i følgie Flore relativt store.

Det normale har vore 1 måI, men i det siste har vi sett at grunna mangel på bustadareal kan ei tomt vere ned mot 7OO kvm. Tomtene her på Rake er frå 878 og opp til 1.250 kvm, men hovudtyngda ligg over I.OOO kvm seier han. Målet er å ha dt det praktiske og prisinga klar innan fellesferien, slik at ein kan lyse ut tomtene for sal då.

Det blir først ei hovudutlysing, der folk melder inn i prioritert rekkefølge kva tomter dei ønskjer. Deretter giennomfører vi trekking og tildeling av tomtene, forklarar han. Flore meiner det nye bustadfeltet bør vere attraktivt, og at det også har kome på plass mykje grunna lokale pådrivarar. Den eine ulempa han ser ved feltet i dag, er det også planar om å giere noko med.

Vegen frå fylkesvegen til bustadfeltet er smal og bratt. Men planen er at denne skal takast i løpet av 3-4 år. Den ligg inne i økonomiplanen til kom- munen, seier han.

Det blir spennande å sjå kor fort det blir fyllt opp, seier Flore, og innrømmer at det alltid er litt spenning på avdelinga når nye kommunale bustadfelt blir lagde ut for sal.


Altraktiv tomt. Denne bør vere av dei meir attraktive tomtene, seier Jan Flore, og rettar blikket innover fjorden mot Olden. Dersom det blir som administrasjonen ønskjer vil nettopp dei mest attraktive tomtene i det nye bustadfeltet på Rake også bli dei dyraste. Totalt 14 tomter vert lagde ut for sal i løpet av nokre månader. Foto: Roy Aron Myklebust.

5. NK vil legge om kommunal veg

Publisert i Fjordingen 13. april.2018.

Av Roger Oldeide (roger.oldeide@fjordingen.no)

Nordfjord Kjøtt har utbyggingsplanar og vil difor legge om den kommunale vegen ved produksjonslokala. Kjøttgiganten har søkt Stryn kommune om delfinansiering av vegen som vil krevje nytt kryss ved fylkesvegen.

Nordford Kjøft AS er allereie i gong med opparbeiding av ny parkeringsplass med plass til 2OO bilar for sine tilsette på andre sida av den kommunale vegen sør for fabrikklokala. Neste byggesteg er opparbeiding av ny kommunal veg med nytt kryss med fflkesveg 6O. Prosjektansvarleg for Nordfjord Kjøtt, Arne Sandnes, viser til reguleringsplanen for Loen sør, som vart vedteken i 2013.

Skal løyse logistikkutfordringar i Nordfjord Kjøtt

Omlegging av den kommunale vegen skal legge til rette for oppføring av industribygg på dagens parkeringsplass for dei tilsette ved Nordford Kjøtt. Bygget skal binde saman tørkelageret og frvseriet med produksjonslokala på andre sida av vegen. Dagens veg går midt i mellom, forklarar Sandnes.

Sandnes fortel at lasting av både ferdigvarer og varer til og frå frys- og tørkelageret går føre seg på austsida av hovudbygget. Varene må transporterast over lange og kronglete strekningar inne i bygget før dei kan lastast på bil. Ved å knyte alle bygg saman vil kjøtgiganten kunne løyse sine logistikkudordringar innomhus.

Vil ha kommunen med på spleiselag

På vegne av Nordford Kjøtt har Sandnes søkt kommunen om delfinansiering ved å ta hand om grunninnløysing, samt 14O meter av den totalt 680 meter lange vegen.

Den nye kommunale vegen vil etter vår meining bli ei oppgradering for Stryn kommune og gi eit tryggare kyss ved fylkesvegen. Tungtrafikken som i dag går internt på området til Nordford Kjøtt vil ikkje lenger måtte krysse kommunal veg, argumenterer Sandnes som har foreslått at kommunen tek seg av prosjektering og opparbeiding av dei første l4O meterane frå fylkesvegen, samt grunninnløysing av det totale prosjektet. Det er alt ei konflikt mellom vegprosjektet og ein grunneigar. Stryn kommune har ikkje gitt svar på Nordford Kjøtt sin førespurnad enno, men kjenner godt til planane.

Det er eit positivt tiltak, men om vi finn midlar i eit allereie stramt budsjett kan eg ikkje seie noko om enno. Vi må fyrst få drøfte saka, seier stryneordførar Sven Flo.


Denne vegen forsvinner: Nordfjord Kjøtt vil byggje saman produksjonslokala på høgre sida med fryseriet etc. på venstre sida av vegen. Planen er ein ny kommunal veg som går bak Nordfjord Kjøtt sine lokale på venstre sida.


Her kjem vegen: Går alt etter planen så kan parkeringsplass og ny veg vere ferdig i 2O2O, seier prosjektleiar i Nordfjord Kjøtt, Arne Sandnes.


Ny veg: Ny veg frå krysset ved fylkesvegen til venstre. Vegen, merka i raudt, er den delen Nordfjord Kjøtt vil at kommunen skal finansiere. Nordfjord Kjøtt sine produksjonslokale i midten.

6. Loen skylift. 7,25 mill i utbyte

Publisert i Fjordingen 24. april.2018.


Resultat til himmels: Loen Skylift omsette for 37,2 millionar kroner i sitt første driftsår som starta med opning 20. mai.Foto: Lars Korvald/ Loen Skylift

Fjordingen hadde stort oppslag i avisa 24.april om det gode resultatet av drifta med Loen skylift første driftsåret. Leiaren i avisa og fleire små artiklar var via denne saka. Her er berre kopiert leiaren og eit par av artiklane

6.1 Kassasuksess

Leiar av redaktør Bengt Flaten

Dei fleste bedrifter som startar opp treng eitt eller fleire år før dei klarer å hente overskot frå drifta. Hoven Loen AS, som no er døypt om til Loen Skylift AS, er ikkje eit slikt selskap. Relneskapen som vart presentert og godkjend i generalforsamlinga torsdag kveld, er truleg den mest solide rekneskapen vi har sett nokon sinne. I løpet av sju og ein halv månaders drift oppnådde Loen Skylift ei omsetjing på 37,2 millionar kronen. Det i seg sjølv er imponerande, og eit resultat av at sjølv dei mest optimistiske budsjetta for besøkstal sprakk - i positiv retning.

Det mest imponerande er likevel driftsresultatet. Å levere eit driftsresultat før finanskostnader på 15,3 millionar kroner av ei omsetjing på 37,2 millionar, gir ein driftsmargin på 41 prosent. Sagt med andre ord: For kvar hundrelapp i omsetjing sat selskapet att med 4l kroner i forteneste. Etter å ha betalt finanskostnadene sine, var det framleis att 11,8 millionar kroner. Og etter å ha betalt bedriftsskatt på 2,2 millionar, vart ordinært årsresultat 9,6 millionar.

Dermed kunne aksjonærane unne seg eit utbyte på heile 225 millionar kroner etter første driftsår. Det betyr at aksjonærane fekk att fem prosent av det dei hvesterte, godt over dobbelt av bankrente. Om nokon framleis er i tvil om Loen Skylift er såkalla berekraftig, er årsresultatet for 2Ol7 solid prov på at gondolbana og tilboda på fiellet er både turistmaskin og kassasuksess. Gondolbana som tek folk frå fjorden og opp på Hoven 1.OOO m.o.h på få minutt, gier fellet og naturen tilgjengeleg på ein fantastisk enkel måte. Mange rundt om i landet og verda har framleis ikkje høyrd om Loen Skylift. Difor er det all grunn til å rekne med betydeleg auka besøkstal på Hoven dei neste åra.

Loen Skylift har ein spennande samansetjing av aksjonærar, med alt frå store og små verksemder til sveitsiske Garaventa AG og ikkje minst mange privatpersonar. I fellesskap har desse eit stort ansvar i å utvikle produktet vidare i form av utviding og stadig fornying. Vel vitande om at desse grepa vil auke populariteten, innteninga og utsikitene til framtidige utbyte.

6.2. Genralforsamling

Av Bengt Flaten(bengt.flaten@fjordingen.no)

Hoven Loen AS, no omdøypt til Loen Skylift AS, omsette for solide 37,2 millionar kroner og oppnådde 15,3 millionar i driftsresultat i 2017. Det gir ein driftsmargin på heile 4l prosent.

Det var ingen misfornøgde fjes å sjå da aksjonærane i det som torsdag kveld vart omdøypt til Loen Skylift AS møttest til generalforsamling i Hoven restaurant. Det hadde dei heller ingen grunn til. 91 prosent av akjane var representerte då styreleiar Leif Riksheim losa gennom første rekneskapsrapport.

Det er ikkje utan ein viss stoltheit vi kan tilrå 7,25 millionar kroner i utbyte etter første driftsår, som ikkje ein gong er eit heilt år, sa Riksheim.

Rekneskapen som vart samrøystes godkjend, er sterk og sjeldan lesing. Loen Skylift er ikkje berre ein turistmaskin, men og ein pengemaskin. Dei 92.000 besøkjande i gondolen la att 37,2 millionar kroner. Når kostnadene i sum berro vart 21,9 millionar, sit selskapet att med eit driftsresultat på 15,3 millionar kroner, 11,8 millionar i ordinært resultat før skatt og eit årsresultat på 9,6 millionar.

ldeen har stått seg godt

Vi skal vere audmjuke og stolte over det vi har oppnådd på kort tid og kan fastslå at ideen om å bggje gondol til Hoven har stått seg godt, fastslo dagleg leiar Ridrard Grov. Han poengterte og at det er viktig å ha ein samansett forsamling av aksjonærar, der svært mange er lokale og dermed og gode ambassadørar for det nye reiselivsproduktet som på kort tid er blitt kjend både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Grov la ikkje skjul på at det er kjekt å dele ut solide utbyte. Fem prosent av pålydande pr. aksje er sjeldan kost, og gier at investorane har meir enn dobbelt av bankrente att for at dei giekk inn med kapital for å sikre utbygginga av Loen Skylift.

Vi hadde 92.000 besøkjande i 2Ol7. Til no i år har vi passert 16.700, så vi ligg godt an i høve målet å passere I00.000 i 2018, sa Grov. Og på vegen mot neste mål skal vi utvikle anlegget vidare, både i form av utvida parkeringsareal og ferdigstilling av fjordbygget. På fjellet ved utvida restauranttilbod og vidareutvikling av stisystemet, for å nemne noko.

Ogsa Sebi Lüönd, økonomidirektør i Garaventa AG, som er leverandør av pendelbana og nest største aksjonær i Loen Slrylift, er godt nøgd. Vi har heile tida hatt stor tru på Loen Skylift. Men det er uvanleg å levere slike resultat i første driftsår, seier han.

Styret

To styremedlemmer takka for seg og vart takka av under generalforsamlinga i LoenSkylift AS torsdag kveld. Styreleiar Leif Riksheim takka Geir Egil Roks-våg og Ole Petter Solnørdal for stor jobb og innsats i eit styre som har hatt ein lang og intensiv periode bak seg for å få realisert prosjektet. Riksheim og Per Kjøllesdal held fram i styret og får tre nye styiemedlemmer med seg: Ashild Bødal, Monica Gjerde Sperre og Eugen Nigsch.

Aking

Vart tekne på senga over stor interesse for aking

Loen Skylift og Loen Active har hatt bratt lærekurve på fleire område første sesonoen. Det innrømte Richard Grov. Mykje har gått som vi la opp til, men aking var noko eq ikkje var så sikker på. Så feil kan ein ta. Fleire tusen menneske har aka ned vegen frå Hoven, og folk har stått i kø for å leige kjelke.No har vi bestilt dobbett så mange kjelkar til neste år, sa Grov til generalforsamlinga.

6.3. Utbyte til Stryn kommune

Av Bengt Flaten(bengt.flaten@fjordingen.no)

Ordførar Sven Flo er godt nøgd med 825.000 kroner i utbyte til Stryn kommune, men er klar på at utsiktene til utbyte aldri har vore nokon drivkraft for kommunen.

Kommunen si viktigaste rolle i starten var som planmyndigheit, med den oppgåve å få prosjektet raskt realisert. Så vart vi utfordra til å gå inn på eigarsida, og gjekk inn med 16,5 millionar kroner i aksjekapital. Det gjorde vi for å bidra til at Hoven Loen vart realisert. Vi hadde ingen tanke om utbyte. Det var heller aldri drivkrafta, seier Flo.

Tvert i mot seier han at kommunen si drivkraft for å bidra med aksjekapital var å få realisert eit reiselivsprodukt som har stor samfunnsnyftig effekt. Både lokalt i Loen i form av opplevingar for brukarane og i første omgang eit femtitals nye arbeidsplassar i turistkommunen Stryn.

Så er det og ein gledeleg synergi at satsinga på Hoven dryp på andre. Loen Skylift var absolutt riktig satsing, og er med på å styrke Stryn som reiselivskommune, seier ein godt nøgd ordførar.

Kva tenkjer du om vegen vidare, både for Loen Skylift og kommunen si rolle? Eg har veldig tru på prosjektet og at her ligg stort potensial for vidareutvikling. Stryn har tidlegare vore kjent først og fremst som turistkommune sommarstid. Loen Skylift har allereie første sesong vist at det og er stort potensial for vinterturisme. Det er viktig for kommunen samla sett, seier Flo.

Han er glad over signala om investering i nye tilbod på fjellet, og seier Loen som cruisedestinasjon vert viktig i tida som kjem.

Saman med Alexandra er vi i god dialog med Nordford Hamn med tanke på å styrke Loen som cruisedestinasjon, seier Flo.

Kva med Stryn kommune sin eigarskap i Loen Skylift AS? Intensjonen med å gå inn som aksjonær var å sikre etableringa, ikkje som langsiktig eigar. Eg meiner det ikkje er rett av Stryn kommune å sitje som så stor eigar i eit langt perspektiv. På eitt eller anna tidspunkt bør kommunen selje seg ned, men framleis sitje att med ein liten aksjepost. Det er viktig å vere ryddig på rolleforståing, seier Flo.

Kva med utbytet på 825.OOO kroner? Kommunen ønskjer å forskottere gangveg Loen-Solvik, så kanskje vi kan leggje utbytet inn i å finansiere låneopptak til forskotteringa, sier Flo.

7. Kjøpmannen i Loen satsar

Publisert i Fjordingen 27. april.2018.

Av Thomas Thaule (thomas.thaule@fjordingen.no)


Utvidar: Per-Willy Drageset driv Joker i Loen. 3. mai nyopnar han butikken som er utvida med 200 kvadratmeter samt ein kafedel som han håpar blir godt motteken. Drageset har 12 tilsette i sommarsesongen, sju-åtte tilsette resten av året.

Du får bli med meg inn på kontoret, så kan vi ta ein prat der, seier kjøpmann Per-Willy Drageset ved Joker i Loen når Fjordingen kjem på besøk. Det viser seg raskt at den planen er det berre å gløyme. Elektrikaren har okkupert kontoret, og det er leidningar alle vegar. Ein bygningsarbeidar gjer beslag på eit anna område, målaren på eit tredje, men til slutt finn vi eit ledig hjørne med nokre stolar og eit bord. Eit kontrollert kaos rar både i og utanfor Jokerbutikken i Loen. I fleire mårrader har kjøpmann Per-Willy Drageset og dei tilsette hatt det slik, men om berre ei veke skal alt vere klappa og klart til å ta i mot kundane til nyopning av butikken.

200 kvadratmeter ekstra

Butikken i Loen, som har røter heilt tilbake til 1896, har sidan 1987 vore drive av Per-Willy Drageset. Han er ikkje ukjend med utvidingar. I 2OO1 bygde han seks leilegheiter over butikken, og i 2O11 bygde han ut butikken med lOO laradratrneter framover. No var det igjen tid for å tenke nytt.

Forhåpentlegvis for siste gong, smiler Drageset. Han ser fram til å bli ferdig med utvidingsarbeidet. Matbutikken blir 2OO kvadratmeter større. I tillegg skal vi ha ein kafe der vi kjem til å selje kaff, kaker og påsmurt, fortel Drageset, som har tilsett Trude Emma Fløtre til å ta seg av kafebiten. Over butikken blir det bygd seks nye leilegheiter, men desse vil ikkje vere innflyttingsklare før i desember/januar. Totalt investerer Drageset 28 millionar kroner i butikken, kafeen og leilegheitene.

Midt i smørauget

Butikken midt i Loen sentrum ligg godt til, og Drageset legg ikkje skjul på at dei nyt godt av turistattraksjonane i bygda:

Eg har hatt utvidingsplanar lenge. Opninga av skyliften samt Via Ferrata har også hatt ein positiv effekt for oss, og no torer vi å bruke litt ekstra når vi først utvidar, seier Drageset.

Same omsetnad

Vi har halde oss på same omsetnad som i fjor for trass i alt byggearbeidet her. I år reknar eg med ein omsetnad på om lag 20 millionar som er ein liten auke, seier Drageset. Sommarsesongen er viktig for butikken, den legg mykie av grunnlaget for resten av året.

Drageset har fått mange positive tilbakemeldingar på utvidinga, og særleg at bygda får ein kafe i sentrum.

No gler eg meg til nyopninga 3. mai, seier den hardtsatsande khøpmannen i Loen.

8. Reiste toalett for turistane
Dugnadsarbeid i Kjenndalen

Publisert i Fjordingen 3. juli.2018.

Av Odd Sindre Tonning (odd.sindre.tonning@fjordingen.no)

Manglande toalettilbod for turistar har vore eit problem fleire stader i landet. I Kjenndalen var trongen så stor at Loen reiselivslag tok saka i eigne hender.

Arbeidet med å få på plass toaletta har skjedd på dugnad, og prosjektleiar Jan Ove Hogrenning kan fortelje at den løysinga dei har fått til i Kjenndalen er like god som mange andre, men samtidig er den antakeleg mykje billigare.

Vi har tredobla parkerings- plassen, noko vi verkeleg trong. Dette, saman med utgiftene med reising av toaletta hadde ein kostnad på rundt 23O.OOO kroner, noko som er mykje billigare enn kva som har blitt gjort andre stader, seier Hogrenning.

Spleiselag

For å dekke kostnadane har Loen reiselivslag også fått stønad frå Sameiget Kjenndal Grunneigarlag, som har finansiert den knuste asfalten på parkeringsplassen, og Miljødirektoratet.

Alt saman har vore eit stort spleiselag. Kjenndalstova tek vask og søppel dagleg på toalettet, og så har vi indirekte søkt kommunen om stønad til vedlikehald, så kanskje far vi ein hjelpande hand også derifrå, seier Hogrenning. Han legg til at han håpar at fleire tek utgangspunkt i det som har blitt giort i Kjenndalen når dei tenkjer å stetje opp toalett andre stader i landet.

Mange stader har dei nok lagt ut millionar på å få på plass slike toalett, men her har vi vist at dette ikkje nødvendigvis treng å vere tilfellet. Vi håpar dette er ein modell som kan brukast andre stader, seier han.

Naturbasert

Hogrenning kan fortelje at toaletta er naturbaserte, noko som gjer dei noko spesielle. Vatnet som blir brukt er henta frå ei elv, der vi har eit rør som går ut i elva. Dermed kan været kunne påverke toalettet noko giennom vasstilførsel, fortel han. I løpet av ein sommar kan der kome opp mot 100.000 turistar til Lodalen og Kjenndalen, noko som understrekar behovet ein her har for todett.

Skal alle giere frå seg i skogen når ein ikkje har toalettilbod? spør Ingvild Thtonrud, som eig og driv Kjenndalstova saman med Hogrenning. Med så mange turistar har dei begge sett behovet for eit toalett, og saman med Loen reiselivslag teke saka i eigne hender.


TOALETTA. Her er toaletta som har blitt sett opp i Kjenndalen, tett omkransa av fossar og fjell..

9. Hoven. Legg til rette for Luftsproten

Publisert i Fjordingen 3. juli.2018.

Av Odd Sindre Tonning (odd.sindre.tonning@fjordingen.no)

Hoven har blitt eit eldorado for luftsport, og no blir der arbeidd hardt for å legge ytterlegare til rette for utøvarane som driv med speed- og paragliding Tidlegare måtte dei som skulle hoppe utfor kanten på Hoven springe gjennom lyng og tuer på vegen mot kanten. Dette skal det bli ein slutt på for speed- og paraglidarane.

Jumpers paradise.

Rampa som blir laga til for desse utøvarane går under fleire namn, blant anna "Flystripa" og "jumpers paladise", og målet er at det skal bli nettopp dette, eit paradis for dei som skal hoppe.

Tidlegare var det veldig kupert, med mykje lyng og slikt, noko som gar ut over tryggleiken til hopparane, kan driftsleiaren ved Loen Skylift, Arne Reme, fortelje. No skal vi lage det til med ein fin flate, før det byrjar å skråe nedover, slik at det blir optimalt for dei som hoppar.

Annleis arbeid

John Bjørn Moen, som er dagleg leiar i JB Anleggsservice AS, og som ufører arbeidet på Hoven, kan fortelje at dette er ein annleis arbeidsplass, noko som fører til at ein må tenkje på ein annleis måte. - Det er ikkje det same å stå her ute på kanten med gravemaskina, som det er å stå nede på bakken. Vi må mellom anna vere ekstra forsiktige med steinane vi flyttar, slik at dei ikkje byrjar å rulle, seier han.

Oppussing og sti-arbeid

Det er ikkje berre rampa til speed- og paragliderane Moen arbeider med på Hoven. Ved sidan av dette er det ogsa restaurering av området rundt restauranten og skyliften som star på programmet. Vi arbeider også med oppussing av området. Vi ønskjer at det skal sjå sa naturleg ut som mogleg. Vi flyttar torv frå "Jumpers paradise", som elles ville bli grave ned, til andre område, slik at den kan spire og gro her, fortel han. Moen er ogsa delaktig i arbeidet med stiane på Hoven som skal gjere vegen frå enden av Via ferrataen, til toppen og i området rundt toppen meir framkommelege. Prosjektleiar for stibygginga, Ole Runar Aabrekk, håpar at naturen skal sjå meir eller mindre urørt ut når arbeidet med stiane er gjennomført. Det er ingen symmetri på stien her, det vekslar mellom steintrapp og grus, og ein har ingen rette linjer, for det finn ein ikkje i naturen heller.

10. Han Sp-Trygve

Publisert i Fjordingen 2. oktober 2018.

Av Johan Meland

Han Sp-Trygve

Han Trygve seier nei
når det skal skje noko nytt.
Då blir han så lei
og føler seg snytt.

Alt som er, er godt
anten stort eller smått.
Og som det er, slik skal det vere,
vil ikkie vere med på noko luftig affere.

Ta ikkje sjansen på noko nytt.
Fingrane frå fatet, ikkje på noko flytt!
Han Trygve tykkjer at alt er bra,
men det var ikkie slik frå første dag.

Bøndene sjølve dei sentraliserar,
slær ihop gardar og dei mekaniserar.
Meieri og slakteri har blitt større og færre.
Sjå litt bakover Trygve! Har alt blitt verre?

Vi treng utvikling, sjå opp og fram!
Gjere alt betre for kvinne og mann.
Våre born står klare til å ta over etter oss,
for at skuta skal ga fram, må vi først kaste loss.

Johan Meland

11. Barn om høsten

Publisert i BA (BergensAvisen) lørdag 15. september 2018.

Av Erica Kronheim (erica.kronheim@ba.no)

Høst og vinter er de beste årstidene, for da er skisesongen. Jeg skal se på Klæbo sier Sigur.

Årstad:September er her og sommeren er over. Elever ved Kronstad skole snakker om høsten.
- Jeg vet at det er høst nå. Det kan jeg se på trærne og at det blir mørkere, sier Tage.
- Da er det litt skumlere ute, bemerker Ane, mens Sigur ser fordelen ved mørket:
- Men mye lettere å sove! Det er vanskelig om sommeren, sier han, før Ane tar ordet igjen:
- Det regner mer også, for vi kommer nærmere vinteren. Tage deler sin teori om all nedbøren.
- Det blir kaldere og regner mer i Bergen fordi alle skyene fra kalde steder kommer hit og sier de ikke liker bergensere.

Koselig

Uvær til tross, Thea liker høsten.
- Høsten er veldig koselig, mener hun og får støtte av venninnen.
- Enig! Katten min, Kosmo, liker ikke å være ute når det regner. Derfor er hun mer inne om høsten og da kan jeg kose mer med henne, sier Ane og smiler fra øre til øre.
- Alle er mer inne om høsten. Da kan jeg kose mer med hele familien, sier lda fomøyd. Trygve gleder seg til å benke seg foran TV-en med sin familie.
- Om høsten begynner mye gøyere TV-prograrnmer, som Mesternes mester! Det skal jeg se sammen med familien, sier han og lar entusiasmen smitte over på kameraten.
- Og Team Ingebrigtsen, det gleder jeg meg til å se! fastslår Sigur.

Kreative om høsten

4.-klassingene har mange forslag til aktiviteter utenom Tv-titting.
- Jeg liker godt å tegne. Jeg tegner alt mulig, som muffins og kaker! forteller Ida, mens Ane foretrekker å lage spiselige søtsaker.
- Jeg liker å bake sammen med familien, sier hun smilende. Thea mener høsten får frem det kreative i henne.
- Om høsten liker jeg godt å strikke. Jeg skal begynne på en genser neste uke, sier hun begeistret. Alt pratet om valgfri lek får Trygve til å tenke på skoleferie.
- Jeg gleder meg til høstferien! Den er snart, sier han og blir forferdet da BA påpeker at det ikke er lenge siden det var sommerferie.
- Det er flere uker siden sommerferien, så nå trenger vi høstferie!


Barna. Bilde av barna som ble intervjuet. Siste i bildet: Ane Ausbø-Didriksen(9)

12. Skal leggje 17 km vassrøyr

Publisert i Fjordingen 30. oktober 2018.

Av Roger Oldeide (roger.oldeide@fjordingen.no)

Heile 17 kilometer med vassrøyr skal leggast i fjorden dei neste vekene. 0.E Hagen og Kveen AS ber dei som ferdast i båt vise omsyn til arbeidet.

Det er eit stort og spesielt prosjekt med tanke på røyrlengde og djupne i fjorden. Vi begynner arbeidet ved Tyvaneset og arbeidet kjem til å bli godt synleg, seier Olav Erik Hagen, dagleg leiar i dykkarfirmaet O.E. Hagen. I samarbeid med hovudentreprenør Kveen AS skal dei leggje reservevassforsyning heilt frå Loen til Visnes, men og frå Solvik til Marsåvika og Mårsåvika til Ugla.

Reservevassforsyninga skal knyte saman vassverket i Stryn og vassverket i Loen for å sikre vassforsyming om noko skulle skje, seier prosjektleiar i Strym kommune, Solrun Gjelsvik. Ho legg til at vatnet kan gå begge vegar. Blir vatnbt darleg i Loen, så pumpar vi vatn til Loen frå Stryn, seier Gjelsvik.

Målsetting om ferdigstilling før nyttår

Dykkarfirmaet O.E. Hagen har kartlagt det aktuelle fjordområdet og inspisert botnen der vassleidninga skal gå. Målsettinga er at vatn kan koplast til den nye vassleidninga før nyttår.

Ver og-vind kan spele inn på når dette kan stå ferdig, men nyttår er målsettinga, seier Hagen. Gjelsvik legg til at reservevassleidninga må stå ferdig før ombygginga av dammen på Holevatnet tek til.

Stort prosjekt

Røyra, som er produsert i 5OO meters lengder i Helgeland, er såkalla søkkeleidning som ikkje treng lodd. Vassleidninga vil på det djupaste liggje på kring 3OO meters djupne. Der vil den mudre ned og liggie trygt, seier Kveen Øwe-Flo. Han seier det er eit ganske spesielt og spenstig prosjekt. Fordi vassleidninga strekk seg så langt og vil liggie så djupt, seier han.

Arbeidet med hovudvassleidning tek til på flåte utanfor Tyvaneset. Hagen ber sjøfarande vise omsyn til arbeidet i fjorden. Det blir aktivitet heilt frå Staveneset heilt inn til Loen. Alle sjøfarande må vere obs på at dette arbeidet held på. Det blir lengder med vassleidning liggande i fjorden så fok må vise omsym, seier Hagen. Prosjektet har ein kosnrad på om lag 23 millionar kroner inkludert moms. ROGER OTDEIDE roger.oldeide@fjordingen.no


17kilimeter røyr. Frå nyttår skal reservevassforsyning leggjast i fjorden frå Loen til Visnes. Vassleidningen blir også lagt frå Solvik til Marsåvika og frå Marsåvika til Ugla. Kart: Stryn kommune(9)

12. Skal leggje 17 km vassrøyr
Framhald- Utsett.
Vis omsyn på Fjorden

Publisert i Fjordingen 11. desember 2018.

Av Roger Oldeide (roger.oldeide@fjordingen.no)

Senking av 11 kilometer med vassleidning vart utsett. Det blir prøvd på nytt tysdag og onsdag.

Etter planen skulle vassleidninga senkast i fjorden søndag og måndag, men grunna for sterke straumar i fjorden vart senkinga utsett, opplyser prosjektleiar i Stryn kommune, Solrun Gjelsvik.

Vi gier eit nytt forsøk tysdag til onsdag og vi må be alle sjøfarande om å vise omsyn på fjorden, seier Gjelsvik. Vassleidninga mellom Loen og Stryn, som er heile 11 kilometer lang, vil fungere som reservevassforsyning for både Loen og Stryn. Som Fjordingen har omtalt, er røra blitt samansveisa på flåte, og vassleidninga vil søkke når den blir fylt med vatn. Dykkarfirmaet O. E. Hagen utfører arbeidet i samarbeid med hovudentreprenør Kveen AS. Prosjektet gield reserve- vassforsyning frå Loen til Visnes, men og frå Solvik til Marsåvika og Marsåvika til Ugla. Totalt vil 17 kilometer med vassrøyr ligge langs fordbotnen på opptil 3OO meters djupne.


11 km røyr : Mengder av lengder med vassleidning ligg på fjorden mellom Stryn og her i Loen. Desse skal etter planen søkkast tysdag til onsdag, Arbeidet tek om lag eitt døgn.

13. Nytt slitedekke på Sætabrua

Publisert i Fjordingen 30. oktober 2018.

Av Thomas Thaule(thomas.thaule@fjordingen.no)

Stryn kommune er inne i sluttfasen i høve arbeidet med utskifting av nedslite tredekke på tre kommunale bruer. Dei siste vekene har vi hatt vedlikehald på Stauri bru og Sætre bru i Stryn, og på ei bru på Sæten i Loen, seier driftsingeruør i Stryn kommune, Tor Guddal.

Nytt slitedekke

Sist bruene på Stauri, Sætre og Sæten fekk nytt slitedekke var for om lag ti år sidan, og no var det tid for vedlikehald og fornying av dette. Langs med har det også blitt utført diverse vedlikehaldsarbeid.

Bruene blir utsette for slitasje i form av til dømes snøbrøyting, kjettingar og ver og vind, og no var tida inne for å erstatte det gamle slitedekket i tre med nytt, opplyser Guddal. Han reknar med at det nye slitedekket vil halde i rundt ti år.

Kommunen har ikkje sjølv hatt høve til å utføre vedlikehaldsarbeidet på dei tre bruene grunna mykje arbeid. Vi har leigd inn to snikkarar frå XL-Bygg som har teke seg av arbeidet med dei tre bruene, seier Guddel. Han reknar med at arbeidet vil vere ferdig i løpet av denne veka.

190.000 kroner

Vedlikehaldet av dei tre bruene er kostnadsrekna til om lag 19O.OOO kroner. Midlane blir teke på driftkostnader for veg, fortel Guddal.

Generelt god standard

Om lag kvart femte år blir det gjennomført inspeksjon av alle kommunale bruer. TiI dette arbeidet er det leigd inn eit frma som no har kome med ein tilstandsrapport. .Innspel til utbetringar som går igjen i rapporten er generell reingjering på og rundt bruene. Dersom kommunen hadde teke tak i alle utbetringsforslaga,ville dette hatt ein totalkostnad på like i underkant av fem millionar Kroner.

På generelt grunnlag har vi god standard på bruene i kommunen, seier Guddal. To kommunale bruer, som i dag høyrer under Hornindal, vil frå 2019 bli Stryn kommune sitt ansvar.


Vedlikehald. Frå Sæten bru (den øverste). Zdzislaw Nawloka(t.v.) og sonen Krystian Nawloka har dei siste vekene gjor vedlikehaldsarbid på tre kommunale bruer. Driftsingeniøren i kommine, Tor Guddal, er særs nøgd med arbidet duoen hr lagt ned. Foto: Tor Guddal/Stryn kommune

12. Feinschmecker -et klassisk kjøkken. Bokmelding

Kopiert fra nettet 13.11.2018.

Norske serier.no

I 25 år har Lars Erik Underthuns klassiske restaurant Feinschmecker holdt åpent. Ingen av topprestaurantene i Oslo i dag har eksistert like lenge. Det gjør Feinschmecker til en unik institusjon i moderne norske kjøkken: Gjennom to og et halvt tiår har Lars Erik Underthun levert kokekunst på aller høyeste nivå til gjestene sine på Frogner.

Denne boken er en hyllest til Feinschmecker og Lars Erik Underthun, skrevet av Norges kanskje fremste matskribent i dag, Morgenbladets Knut Stene-Johansen. Oppskrifter og tips gir oss det beste av Feinschmeckers franskinspirerte kokekunst. Samtidig spør boken: Hva er en klassisk restaurant? Hva kreves av kjærlighet til råvarer, av kreativitet og matglede, av medarbeidere og fellesskap, for å fortsette å levere mat i ypperste klasse over 25 år? Feinschmecker - et klassisk kjøkken er en utforsking av en fagtradisjon og en matfilosofi, like mye som en reise i restaurantens lange og innholdsrike historie.

Boken er formgitt av den prisvinnende designerne Rune Døli og fotografert av Lars-Petter Pettersen, en av landets fremste matfotografer. Feinschmecker - et klassisk kjøkken er en praktfull og gjennomført kvalitetsbevisst kokebok - og et restaurantportrett i bokform som det knapt er lagd maken til i Norge tidligere.


Bokomslag. Feinschmecker-et klassisk kjøkken

15. Loen Båtlag
Båthamn på dugnad

Publisert i Fjordingen 28. desember 2018.

Av Thomas Thaule(thomas.thaule@fjordingen.no)

Tlt sommaren står om lag 50 båtplassar klare tilbruk i Lovik iLoen. Halvparten av plassane er allereie tinga.

Vi håpar å selje dei resterande båtplassane i løpet av vinteren og våren, seier Arild Bødd i Loen Båtlag. Båtlaget tel rundt 3O medlemar, og alt arbeidet med opparbeiding av området er gjort på dugnad.

Området rundt her såg ikkje bra ut, og kommunen var positive til at det kunne lagast til naust og båplassar, og arbeidet med regulering vart starta, fortel kvintetten Arild Bødal, Roar Herrevold, Sigbjørn Rake, kristian Sandbakk og Per Rune Rasmussen i båtlaget. Dugnadsjobben har teke tid, men no tek området med naust og uteareal verkeleg form.

Vi har fylt ut i fjorden med tilfeldig masse, seier Kristian Sandbakk som har stått for gravemaskinarbeidet. Det skal enno fyllast meir masse i fjorden, og moloen skal framleis lO-2O meter lenger fram for å bli endå meir solid. Dette for å lage eit skikkeleg vern mot ver og vind.

Attraktivt

Båtlaget har tru på at båthamna vil vere attraktiv, både for lokalbefolkning og tilreisande. Her blir det tilgang til båtslipp, her blir vaskemulegheiter og tilgang til høgtrykksspylar. Her vil også kome benkar og eit gxøntareal, seier Arild Bødal. Også arealet på baksida av nausta, opp mot riksvegen, vil få eit løft. No blir det fint å kome til Loen også frå vest, meiner karane i båtlaget.

Dei håpar å vere ferdige med sjølve båthamna innan jonsok. Ein treng ikkje å vere busett i Loen for å kjøpe båtplass. Dette blir eit tilbod også for folk utanfor Loen, seier Bødal. Kva med prisen for ein båtplass? Båtplassane vil koste frå om lag 5O.OOO kroner og oppover, fortel Arild Bødal.

Til saman 15 naust er sett opp. Dei siste ni nausta på 6O kvadratrneter pluss loft er straks ferdige, og desse manglar i all hovudsak berre portar og ein siste finish. Dei seks første nausta vart sett opp ailereie i 2011.

Ein samlingsplass

Båtlaget håpar at båthamna kan bli ein samlingsplass på sikt, og at det kan skapast eit miljø. Like ved nausta ligg til dømes ein mykje nytta gapa- huk og ei volleyballbane. Dei håpar opå på at etableringa av båthamna kan vere med på å rekruttere nye medlemar.


Båthamn i Loen. Loen båtlag etablerer båthamn i Loen med plass til omlag 50 båtar. Arbeidet er gjort på dugnad. Frå venstre: Sigbjørn Rake, Roar Herrevold, Per Rune Rasmussen, Arild Bødal og Kristian Sandbakk. Foto: Thomas Taule.


Lovik. . I alt 15 naust er sett opp. Til sommaren håpar Båtlaget at omlag 50 båtplassar vi stå klare. Heile anlegget er basert på dugnad. Illustrasjonsfoto.

16. Loen Skylift 2018.
Ny rekord og utbygging

Publisert i Fjordingen 2. januar 2018.

Av Bengt Flaten(bengt.flaten@fjordingen.no)

115.677 gjester og 215.677 påstigingar. Det er Loen Skylift sine rekordtalfor 2018.

I 2017, som starta med den offisielle opninga 2O. mai, nådde Loen Skylift ca. 92.OOO Pasasjerar. Budsjettet for 2018 var IOO.OOO, eit mål som vart passert allereie i september.

Nar vi kom opp i nærare 116.000, passerte vi budsjettet med god margin, og er sjølvsagt godt fornøgde med det, seier dagleg leiar Richard Grov. Å drifte gondolbane og ulike tilbod høgt til fiells, betyr at mykje av omsetjinga er restultat av været. Det merka vi særleg i september og oktober som var særs nedbørsrike. Då fekk vi lågare tal enn både budsjettet og 2Ol7 desse to månadene. I november tok det seg noko opp igjen, rett nok med små tal, seier Grov. Dei største og viktigaste månadene for Loen Skylift er mai, juni, juli og august. Og til ein viss grad september, dersom været held

Det vi og merka godt var vinteren i for. Med gode snøforhold vart Loen Skylift brukt av mange for å kome seg til fells. Anten for å gå på ski, køyre på ski eller renne kjelke.

Nybygg første året

Allereie i sitt første heile driftsår er Loen Skylift i full gang med nye byggieprosjelt. Vi set opp eit bygg som skal gje betre arbeidsforhold for kjøkenet og samtidig gje dei besøkjande eit betre tilbod, forklarer Richard Grov. Nybygget på totalt 284 kvadratmeter over to plan inneheld lager, søppelrom, kjø1, garderobe, kantine/ spiserom ogk ontor i den nedre etasjen. Oppe vert det bygd butikk og kafe som skal betene dei besøkjande på takterrassen. Med glasfasade og ein liten overbygd terrasse kompletterer og aukar vi servicegraden, seier Richard Grov, Arne Reme og Ann Helen Blakset.

HS Bygg er godt i gang med byggjeprosjektet som er Planlagt ferdig i sluffen av mai. Både glasfasadar, heis og anna utstyr vart frakta til fjells før vinteren sette inn for fullt. Fram til jul brøta vi vegen opp. No vert arbeidsfolket frakta opp og ned med gondolen, forklarer Grov.

Nybygget åleine inklusive inventar vil koste om lag 13,5 millionar kroner. i tillegg vert det jobba med andre bygningsmessige forbetringar På fjellet, og ikkje minst utviding av Parkeringsplass ovanfor fv 60, med 55-60 nye parkeringsplassar. Med nye parkeringsplassar ferdige skal Loen Skylift ha plass til totalt 170 personbilar.


Nybygg. I slutten av november skal nybygget på toatalt 288 kvadratmeter på Hoven stå klart. F,v. marknadssjef Ann Helene Blakset, banesjer Arne Reme og dagleg leiar Richard Grov..

Kafe og butikk. Banesjef Arne Reme (t.v.), marknadssjef Ann Helene Blakset og dagleg leiar Richard Grov ser fram til å opne kafe og butikk som del av takterrassen på Hoven.