Litteratur.
Stedsnavn i Lodalen

Til Litterturlista

Stedsnavn på kart
i Lodalen

MENY

Om prosjektet
Navneliste
Kart. Område A
Kart. Område B

Område A:
Kjenndal, lndre Nesdal
og Kvanndalen

Omåde B:
Ytre Nesdal, Nesodden
og Bødal

STEDSNAVN I LODALEN.
Systematisert på kart

Forfatter
Jostein Sonstad 22.12.2004

Innledning

Det er tidligere utarbeidet et sett foto hvor stednavn var markert med tall og navn. lmidlertid er denne måten å presentere navn på best egnet som en generell oversikt. Den egner seg best når en ser rundt seg på et landskap, skal en derimot finne frem til mindre, avgrensede objekter er steder avmerket på kart den beste metoden. Dette gjelder særlig i flatere områder med vegetasjon.

Vi har nå fått tilgang til materiale fra en kartlegging av stedsnavn gjort i 1983 av Sogn og Fjordane Fylkesarkiv, hvor navn er stedfestet på denne måten ved hjelp av kart og håndskrevne lister. Det vedlagte kartmaterialet er basert på dette og systematisert for enklere oversikt.

Data

Så langt er stednavn for Kjenndal, lndre Nesdal og Kvanndalen (Område A) samt en del av Ytre Nesdal, Nesodden og Bødal (Område B) bearbeidet på denne måten. Orginal-kartet er delt opp i mindre "bitef og navn er listet opp på hvert kartblad. På hvert kartblad, som er nummerert "Side A.1" henholdvis "Side B.1", osv, er navn nummerert fra 1 og oppover. De navnene som finnes på flere kartblad har således flere henvisninger.

På de fleste kartsider er det også gitt en del mere generelle navn som gir en pekepinn på hva kartsiden dekker.

For å gjøre dette systemet lettere å benytte er følgende utarbeidet:
* En alfabetisk oversikt over alle navn med henvisning til kartside samt en kort beskrivelse for noen av dem. * Et oversiktskart som viser hvor de enkelte sidene er plassert.

Navnene som ble samlet inn i 1983 er for det meste oppgitt av Olav J. Nesdal og Erling Bødal, men noen er også oppgitt av Ragnvald L. Nesdal. Noen få er føyet til av undertegnede basert på eldre utskiftningskart o.l. Siden dette er basert på et økonomisk kartverk, er høyde-koter markert opp til 600 m.h. Terreng over dette er ikke inntegnet, noen navn er imidlertid også satt inn på disse "hvite' områdene.

I denne oversikten er navnene gjengitt som opprinnelig skrevet, det vil si at de er stavet slik de uttales på lokaldialekt. De navn som også finnes på foto-oversikten kan således være noe forskjellige fra de på kartsidene.

22.12. 2004
Jostein Sonstad